Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Δραματικά τά γεγονότα στήν Παλαιστίνη. Ὀ Ἰησοῦς καταδικάστηκε σέ δίκη-παρωδία.

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΑΠΕΠ)
 Συγκλονιστική ἐξέλιξη στό ζήτημα τοῦ διδασκάλου Ἰησοῦ, μέ κατάφωρη παραβίαση τῶν δικονομικῶν κανόνων καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταδίδει ὀ ἀνταπορκτιτής τοῦ Πρακορεῖου ἀπό τήν Παλαιστίνη.
Ὁ διδάσκαλος Ἰησοῦς προσήχθει στό άνώτατο δικαστήριο "Σανχεντρίν" μέ προειλημμένη τήν άπόφαση τῆς θανατικῆς του καταδίκης.
Ἀνταποκρίσεις ἀναφέρουν ὁτι ὄργανα ἀσφαλείας μετἐφεραν τὀν διδάσκαλο Ἰησοῦ στό σπίτι τοῦ πεθεροῦ τοῦ ἀρχιερέα Καϊάφα, ὀνόματι Ἄννα, καί ὄχι στό δικαστήριο.
Ἐπιγραμματικά, ἀναφέρουμε τίς ἐξῆς σχετικά μέ τήν δίκη. πού συνιστοῦν και παραβάσεις τῆς κείμενης νομοθεσίας.
1) Τό δικαστήριο συνῆλθε στό σπίτι τοῦ πεθεροῦ τοῦ άρχιερέα Καϊάφα, καί ὄχι στό Δικαστικό Κατάστημα.
2) Ὀ Ἰησοῦς προσήχθη σέ δίκη  νύχτα, πράγμα ἀντίθετο πρός τίς κείμενες διατάξεις, βάσει τῶν οποίων οί προσαγωγές σέ δίκη γίνονται μόνο ήμέρα.
3) Δέν ὑπῆρχε συνήγορος ὑπεράσπισης,  βασική παραβίαση τοῦ δικονομικοῦ συστήματος
4) Ἠ έτυμηγορία ἐξεδόθει ἀμέσως, ἐνώ ἐπρεπε αὐτή νά πραγματοποιηθεῖ μετά μιά μέρα προσευχῆς καί νηστείας.
5) Ο κατηγορούμενος ὑπέστη ἐμπαιγμούς και σωματική βία, κατά παράβαση τῶν στοιχειωδῶν κανόνων ἀνθρωπίνων διακιωμάτων..
6) Ὀ κατηγορούμενος δικάσθηκε χωρίς σαφή κατηγορία.  Μετά τήν ἔναρξη τῆς δίκης δύο ψευδομάρτυρες, κατηγόρησαν τόν Ἰησοῦ, διαστρεβλώνοντας τόύς λόγους του.
7) Τό δικαστήριο άποφάσισε γιά τήν ένοχή τοῦ κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τόν τρόπο λήψης άπόφασης, καί τόν κατεδίκασε σέ θάνατο
8) Ἠ  καταδικαστική ἀπόφαση ἦταν προειλλημένη. Ὀ Ἰησοῦς ἔπρεπε νά ἐξοντωθεῖ.
Μέ τήν λήξη τῆς δικαστικῆς διαδικασίας, ὁ κατηγορούμενος έστάλει στήν ἔδρα τῆς  Ρωμαϊκῆς Διοίκησης, γιά τήν ἐπικύρωση τῆς άπόφασης.
Η Διοίκηση, τόσο ἠ τοπική ὑπό τόν Πόντιο Πιλάτο, ὁσο αὐτή τῆς Γαλιλαίας ὑπό τόν Ἡρώδη, δέν ἐπικύρωσαν τήν άπόφαση διὀτι δέν βρἠκαν λὀγους ἐνοχῆς.  

Ὠς έσχατο τρόπο γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἄδικα κατηγορουμένου Ἰησοῦ, ὀ Ρωμαῖος Διοικητής, ζήτησε ἀπό το πλῆθος ν΄ ἀποφασίσει γιά τήν άπελευθέρωση τοῦ Ἰησοῦ, ἠ ἑνός καταδίκου τοῦ Βαραββᾶ. Ὀ ὄχλος ὑποκινούμενος ἀπό τούς ἀρχιερεῖς, ζήτησε τήν άπελευθέρωση τοῦ Βαραββᾶ καί τήν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ. 
Ὀ  Πιλάτος, προκειμένου νά καταπραύνει τό πλῆθος, παρέδωσε τόν κατηγορούμενο στήν φρουρά γιά βασανισμό καί γελοποποίηση. Ἠ φρουρά τόν βασάνισε μέ φραγγέλιο καί τόν στεφάνωσε μέ ἀκάνθινο στεφάνι. Κατόπιν ὁ Πιλάτος ἐξῆλθε στό πραιτώριο καί ἀνεκοίνωσε στόν ὄχλο ὅτι δέν σκοπεύει νά τιμωρήσει τόν Ἰησοῦ περισσότερο. 
Ὁ ὄχλος ἀνένδοτος ἐπέμενε μέ κραυγές γιά τήν σταύρωση, καί πίεσε πρός αὐτήν τήν κατεύνθυνση  λέγοντας στόν Πιλάτο πώς ὀ Ἰησοῦς θεωρεῖ ὄτι εἶναι βασιλεῦς καί ἔτσι ἀμφισβητεῖ τἠν βασιλεία τοῦ αὐτοκράτορα Τιβέριου.Οί διαθέσεις τοῦ Πιλάτου πρός τόν Ἰησοῦ τότε ἄλλαξαν καί ἀφοῦ ἐνιψε τά χέρια του ὡς ἔνδειξη ὁτι δέν φέρει καμμιά εὐθύνη πλέον ὑπέκυψε στίς διαθέσεις τῶν όχλων, καί τούς παρέδωσε τόν Ἰησοῦ γιά να σταυρωθεῖ
Ἡ έκτέλεση πραγματοποιήθηκε στόν τόπο ἐκτελέσεων γνωστό ὡς Γολγοθά. Στόν μελλοθάνατο ἐπιβλήθηκε ή μεταφορά τοῦ σταυροῦ έπί τοῦ ὀποῖου θά καρφωνόταν. Λόγω έξάντλησης ὅμως τοῦ Ἰησοῦ, οϊ Ἀρχές ὄρισαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναῖο, νά μεταφέρει τόν σταυρό. Μαζί μέ τόν διδάσκαλο Ιησοῦ, έκτελέσθηκαν καί δύο κατάδικοι τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου καί αυτοί μέ τήν μέθοδο τῆς σταύρωσης.
Ἀπό αὐτόπτες μάρυρες, άναφέρεται ὁτι κατά τήν στιγμή τῆς ἐκπνοῆς τοῦ Ἰησοῦ, μέ τήν λέξη, "τετἐλεσται" σεισμός συντάραξε  τόν τόπο, χάθηκε τό φῶς τοῦ ἡλίου, καί νεκροί έξεγέρθηκαν ἀπό τούς τάφους τους. Τά γεγονότα συγκλόνισαν τήν ἐμπειρη  ρωμαϊκή φρουρά, μέ άποτέλεσμα ό διοικητής τοῦ στρατιωτικοῦ άποσπάσματος, ἐκατόνταρχος Λογγῖνος, ν'  ἀποδεχθεῖ ὅτι ὀ σταυρωμένος Ἰησοῦς, εἶναι υἰός Θεοῦ.
Ἀναφέρουμε ἀκόμη ὁτι τήν ἐκτέλεση παρηκολούθησαν οί μαθητές του, καί ἠ μητέρα του Μαρία, τήν ὁποία ἐλαβε ὐπό τήν προστασία του ὀ μαθητής Ἰωάννης, σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἐπιθυμία τού ἐκτελεσθέντος Ἰησοῦ.
Ἀξιον προσοχῆς εἶναι τό γεγονός ὅτι τήν σταυρική ἐκτέλεση παρακολούθησαν καί οἰ κατήγοροι ἀρχιερεῖς. 
Γιά ὁτιδήποτε νεώτερο, θά ὐπάρξουν σχετικές ἀνταποκρίσεις