Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Σήμερα τῆς Ἀγὶας Ὄλγας. Νὰ σὲ χαιρόμαστε!

Ἡ Ἀγία Ὄλγα γεννἠθηκε περὶ τὀ 890 μ.Χ , στὴν Ρωσία, καὶ ἦταν σύζυγος τοῦ ἄρχοντα Ἰγκόρ, ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε τὸ 945.
Ἡ Ὄλγα, βαπτίσθηκε χριστιανὴ τὸ 955 στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ νονἀ την Ἑλένη Λεκαπηνή, σύζυγο τοῦ Αύτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου, καὶ πῆρε τὸ ὀνομα Ἐλένη. Ὁ γιός της Βλαδίμηρος, εἰσἠγαγε ἀργότερα τόν χριστιανισμό στην Ρωσία.
Άγία άνακηρύχθηκε το 1587
Ἀπολυτίκιο.Ἥχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.Τὸ φέγγος τῆς πίστεως, είσδεδεγμένη λαμπρῶς, πρὸς γνώσιν σωτήριον, τὸν σὸν λαόν ἀσφαλῶς,
ὡδήγησας ἔνδοξε. Ὅθεν ὥς ἀπαρχή σε, τῶ σῶ ἔθνει ἀγίαν, μέλπομεν εύσέβειας, Ἰσαπόστολε Ὄλγα Χριστός γάρ ὅν ήγάπησας, άξίως σέ ἐδόξασε

Σήμερα ὅμως γιορτάζει καί ἡ αγία μεγαλομάρτυς Εύφημία. Ἀς γράψουμε δυό λόγια στήν μνήμη της Ἡ Ἀγία Εύφημία, γόνος χριστιανικῆς οίκογένειας, μαρτύρησε στούς διωγμούς τοῦ Διοκλητιανοὺ, ὅταν άνθύπατος άνατολῆς ἦταν ὁ Πρίσκος. Ἡ άγία κλήθηκε νὰ θυσιάσει στὀν θεό Ἄρη, καὶ άρνούμενη νὰ τὸ πράξει ὑποβλήθηκε σὲ άπίστευτα μαρτύρια (δείτε τὸ πλῆρες συναξάρι της) μέχρι νὰ παραδώσει τὸ πνεὺμα της.
Ἡ Ἀγία θαυματούργησε σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας μἐ τὸ ἄγιο λείψανο της. Έπίσης ὀ πατήρ Παίσιος πρίν τήν κοίμηση του, συνομίλησε μὲ την άγία στὸ κελλί του.
Άπολυτίκιο. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.Λίαν εὔφρανας, τούς Ὁρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας, το]θς κακοδόξους, Εύφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου έκύρωσας, ἅ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσαοθαι ἡμίν ταὸ μέγα ἔλεος.

Kοντάκιον Ήχος β'.
Άγώνας έν άθλήσει, ἀγώνας έν τῆ πίστει κατεβάλου θερμῶς ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ νυμφίου σου, άλλά καὶ νῦν, ὥς τὰς αάρέσεις, καὶ τῶν ἐχθρῶν τὸ φρύαγμα, ἐν τοῖς ποσί τῶν βασιλέων ἡμῶν ὑποταγπῆναι πρέσβευε διὰ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὑπό ἐξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων
Ὅρον λαβοῦσα, καὶ φυλάττουσα πανεύφημε.


Μὲ τἠν εύκαιρία σημειώνουμε. ὅτι σήμερα το βράδυ θὰ τελεσθεῖ άγρυπνία στο μοναστήρι τοῦ Άγίου Ίωάννου τοῦ Θεολόγου στήν Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν κοἰμηση τοῦ π. ΠαισίουἙκεῖ βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ γέροντα, καὶ μετὰ τὸ τέλος τὴς θείας λειτουργίας, προς ταὰ χαράματα τῆς κυριακῆς, θα διαβασθεῖ το μνημόσυνο του

2 σχόλια:

  1. Tην καλησπέρα μου.
    Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχαριστούμε, ότι ποθείτε κι΄εσείς!

    ΑπάντησηΔιαγραφή