Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Τζαμί καί Μπουτάρεια λογική (;)

Στήν ἐφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τῆς 29ης Αύγούστου, δημοσιεύθηκε ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο "Τζαμί στό Π. Μελᾶ προτείνει ὁ Γ. Μπουτάρης" .
Σύμφωνα  μέ τό ἄρθρο πού ὑπογράφει ὁ κ. Νίκος Ἠλιάδης,  το ζήτημα ἑνός τζαμιοῦ στήν Θεσσαλονίκη, ἔχει ἀπασχολήσει  (ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μου) τήν κυβέρνηση καί τούς τοπικούς παράγοντες, προκειμένου νά καλυφθοῦν οἱ θρησκευτικές άνάγκες τῶν μουσουλμάνων πού μένουν στήν Θεσσαλονίκη, καί πού ὑπολογίζονται σέ 5.000 ἄτομα.
Στό ἄρθρο άποκαλύπτεται,  πώς στήν κατεύθυνση αὐτή ὐπάρχουν πιέσεις ἀπό τήν κυβέρνηση Ἐρντογάν, προκειμένου τό τζαμί νά θεωρηθεῖ  άνταποδοτική χειρονομία γιά τήν θεία λειτουργία πού τελεῖται τά δύο τελευταῖα χρόνια στήν Παναγία Σουμελᾶ..
πίσης πληροφορούμαστε,  πώς  ὑπῆρξε σχετική  νύξη ἀπό τόν Νταβούτογλου πρός τόν Μπουτάρη, ὅταν ὁ προτελευταῖος ἐπισκέφθηκε τήν Θεσσαλονίκη.

Στόν Μπουτάρη άποτάνθηκε ὀ πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ὀσμάν Ἰσμαήλογλου, καί τοῦ ζἠτησε νά ἀποδοθεῖ στούς μουσουλμάνους τό Ἀλατζᾶ Ἰμαρέτ, πού βρίσκεται στήν ὁδό Κασσάνδρου,  ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης.
Μπουτάρης ἀπέρριψε τό αἴτημα, καί ἀντιπρότεινε  τό παλιό τζαμί πού λειτουργοῦσε μέχρι τό 1912, ἐντός τοῦ πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελᾶ, καί πού ἐξυπηρετοῦσε προφανῶς μέχρι τήν ἀπελευθέρωση, τούς μουσουλμάνους στρατιῶτες.

Σημειώνουμε άκόμη πώς τό στρατόπεδο βρίσκεται στήν Σταυρούπολη, ἄρα δέν ἀνήκει στά ὅρια τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης καί θεωρητικά εἶναι ἄκομψο γιά τόν Μπουτάρη νά ἔπεμβαίνει στά  ἐσωτερικά ἑνός  ἄλλου δήμου. Ἄλλά βλέπετε σάν βλάχος ὁ κυρ-Γιάννης εἶναι πονηρός.
Μακρυά ἀπό μένα -λέει-κι΄ ἄς πᾶνε ὅπου θέλουν.....
Θά συμφωνούσαμε, πώς   οί Ἕλληνες μουσουλμάνοι πού ζοῦν στήν Θεσσαλονίκη, ἔχουν δικαίωμα νά χρησιμοποιοῦν ἕνα "ἐπίσημο" κτήριο γιά τζαμί, καί ὄχι κάποιο "πρόχειρο".
μως εἶναι σαφές,  ὅτι τό έπίσημο αὐτό τζαμί θά το χρησιμοποιοῦν καί οἱ λαθρομετανάστες,  στά χέρια τῶν όποῖων στό τέλος θά βρεθεῖ, ἀφοῦ άριθμητικά οἱ μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες στήν Θεσσαλονίκη,  ὑπερέχουντῶν Ἑλλήνων ὀμοθρήσκων τους.
Εἶναι λοιπόν ἀφελὴς καί προβοκατόρικη ἡ παρακάτω δήλωση του Μπουτάρη.
-Ἔχουμε -λέει- στήν Θεσσαλονίκη ἑβραϊκή συναγωγή, ἔχουμε ἀρμενική ἔκκλησία,  ἔχουμε καί καθολική. Γιατί νά μήν ἔχουμε μουσουλμανική;
πονηρός κυρ-Γιάννης,  κεντρίζει τά φιλάνθρωπα συναισθήματα τῶν Θεσσαλονικέων προκειμένου νά περάσει τήν ἄποψη ξένων παραγόντων γιά τήν δημιουργία τοῦ τζαμιοῦ.
μως ὁ Μπουτάρης μέ αύτή του τήν ἄποψη, τούς ἀπό αίῶνες εύρισκόμενους στήν Θεσσαλονίκη, Ἑβραίους, Ἀρμενίους, ἄλλά καί τούς ἀπό αἰῶνες ἀκολουθοῦντες τόν καθολικισμό  Ἑλληνες, ὅλους  νόμιμους πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, τούς ἐξομοιώνει μέ τούς βίαια, παράνομα, καί ἐτσιθελικά παραμένοντες στήν Ἑλλάδα -καί στήν Θεσσαλονίκη-λαθρομετανάστες.
Ντροπή σου ἀμετροεπῆ κύρ-Γιάννη!

ρχίζουμε λοιπόν νά  νομιμοποιοῦμε τούς λαθρομετανάστες στά ἀπλά πράγματα, τά ἀνθρωπιστικά, γιά τά ὁποῖα κανείς εὐαίσθητος Ἕλληνας  δέν  θά εἶχε ἀντίρρηση. Περίθαλψη (τζάμπα), ἀπόδοση δημοσίων κτηρίων γιά θρησκευτικές ἀνάγκες (τζάμπα. ἐπίσης) ... μιά χαρά ὅλα!
σως ἀναρωτηθεῖτε, γιατί νά μήν μποροῦν καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι -ἔστω καί λαθρομετανάστες- νά ἀσκοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Μά καί βέβαια τά ἀσκοῦν. Τό παραπάνω δημοσίευμα άποκαλύπτει, πώς λειτουργοῦν 5 (πέντε) χώροι λατρείας στήν Θεσσαλονίκη, άνάλογα με τήν καταγωγή τῶν πιστῶν. Κανείς δέν άπαγόρευσε τήν λειτουργία αὐτῶν τῶν χώρων καί κανείς -πολύ σωστά- δέν θά τό κάνει.
μως τό νά παραχωρεἶ τό δημόσιο,  κοινή -τῶν Ἕλλήνων- περιουσία γιά ἐπίσημο τζαμί πρός χρήση τῶν λαθρομεταναστῶν -ἔστω καί ἐμμέσως- ἀντιλαμβάνεται ό καθένας  ὅτι εἶναι μιά ἄλλη ὑπόθεση.
Καί ἕνα τελευταῖο σημεῖο.
Μέ κανένα τρόπο, ἡ ὕπαρξη τζαμιοῦ στήν Θεσσαλονίκη πού θά λειτουργεῖ συνεχῶς, καί θά εἶναι  ἐπανδρωμένο ἀπό ἰμάμηδες, δέν μπορεῖ νά εἶναι τό ἰσοδύναμο, μέ τήν περιστασιακή λειτουργία τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, σ΄ἔνα  μοναστῆρι φυσικά δέν εἶναι ἐπανδρωμένο ἀπό μοναχική ἀδελφότητα

ΥΓ
Μέ βεβαιότητα ὑποθέτω πώς θά χαρακτηρισθῶ ὡς ἰσλμοφοβικός. Σας βεβαιώνω γιά τό ἀντίθετο.
ξ΄ ἄλλου, ὅταν ἔπρεπε  νά βρῶ σπίτι, γιά νά μείνω σέ μιά πόλη μέ ἔντονο τό μουσουλμανικό στοιχεῖο, συνειδητά ἔμεινα σέ μουσουλμανική γειτονιά.
Δέν μ΄ ἐνοχλοῦσε κανείς καί τίποτε. Ἔχω συναναστραφεῖ μέ μουσουλμάνους, καί ἔχω φίλους ἄπό αὐτούς. 
 μως τό ζήτημα εἶναι πολιτικό.Ἡ δημιουργία ἐπισήμου τζαμιοῦ γιά λαθρομετανάστες, γιά αὐτούς πού ἔχουν μετατρέψει τήν πόλη σ΄ ἔνα τεράστιο παζάρι, μέ παράνομους τζίρους χωρίς καταβολή ΦΠΑ, δημοτικῶν τελῶν καί άσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, τήν στιγμή πού ἡ ἑλληνική κοινωνία βρίσκεται στό μηδέν, εἶναι κάτι,  σαφῶς τό ἐξόχως ἐνοχλητικό.
Καί ἡ ἐνόχληση δέν προέρχεται άπό τούς μουσουλμάνους, ἔνθεν καί ἔνθεν τῶν συνόρων.
Αὐτοί τήν δουλειά τους κάνουν μέ τό νά ζητοῦν τζαμί. Τό πρόβλημα εἶναι οί πολιτικοί μας, τύπου Μπουτάρη καί Σία. (ὅπου "Σία", βάλτε Καμίνη, Ρεπούση καί τά λοιπά...) 
Πιθανολογῶ, ὅτι καί οἱ Κινέζοι θ΄ ἀρχίσουν ν΄ἀπαιτοῦν ἐπίσημους χώρους λατρείας.  
Νά ἔτοιμαζόμαστε νά ἀποδώσουμε κάποιο ἄλλο κτήριο καί σ΄αὐτούς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου