Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ραγδαίες ἐξελίξεις στήν Παλαιστίνη. Συνελἠφθη ό Ἰησοῦς

Ἀνεξάρτητο Πρακτορεῑο Εἰδήσεων Παλαιστίνης (ΑΠΕΠ)
Ργδαίες ἐξελίξεις στό θέμα τοῦ διδασκάλου Ἰησοῦ παρουσιάζονται τίς τελευταίες ὥρες.
Σύμφωνα μέ τόν άνταποκριτή μας στήν Παλαιστίνη,  σήμερα τό βράδυ, στόν Κῆπο τῶν Ἐλαιῶν, Ρωμαϊκές Δυνάμεις Ἀσφαλείας, μέ έπίσπευση τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἰερατεῖου, συνέλαβαν τόν διδάσκαλό Ἰησοῦ, κατά τήν διάρκεια προσευχῆς του. Τόν διδάσκαλο Ἰησοῦ, κατέδειξε ἕνας ἀπό τούς μαθητές του, ὀνόματι Ἰούδας Ἰσκαριώτης διά φιλήματος.. Ὀ ἐν λόγω Ἰούδας, προέρχεται άπό τό στενό περιβάλλον τοῦ διδασκάλου Ἰησοῦ, καί μάλιστα ἦταν ὀ ταμείας μεταξύ τῶν μαθητῶν. Γιἀ τήν πράξη τῆς κατάδοσης, άμείφθηκε άπό τούς ἀρχιερεῖς μέ τό ποσόν τῶν "τριάκοντα ἀργυρίων" .
Ἀξίζει ν'ἀναφερθεῖ ὀτι κατά τήν διάρκεια τῆς σύλληψης τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποίος δέν προέβαλλε ἀντίσταση, ἕνας ἀπό τούς μαθητές του -ὀνόματι Πέτρος- ἀπέκοψε μέ μάχαιρα τό αὐτί ἑνός δούλου ὀνόματι Μάλχος,- τό ὁποῖο  ὄμως θαυματουργικά ἐπανακόλλησε ὀ διδάσκαλος.
Ὅπως ἔγινε γνωστό,  ὁ διδάσκαλος θά περαπεμφεῖ σέ δίκη. Τό κατηγορητήριο άκόμη δέν ἐγινε γνωστό.
Μετά τήν γνωστοποίηση τῆς σύλληψης, ὑπάρχουν πληροφορίες ὁτι οἰ μαθητές του, ἄρχισαν νά ἀρνοῦνται ὅτι τόν γνωρίζουν.
Τί προηγήθηκε ἀπό τήν σύλληψη.
Ὅπως ἐγινε γνωστό, γιά τήν ἐορτή τοῦ πάσχα ό διδάσκαλος Ἰησοῦς ζήτησε νά δειπνήσει μέ τόν στενό κύκλο των μαθητῶν του, δώδεκα τόν αῤιθμόν, στό σπίτι τοῦ μαθη΄τη του Μάρκου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ δεῖπνου, ὁ διδάσκαλος μίλησε στούςμαθητές του γιά τήν ἐπικείμενη σύλληψη του, καταδεικνύοντας μάλιστα καί τόν καταδότην Ἰούδα. Ἀναφέρθηκε άκόμη στίς προφητείες, σύμφωνα μέ τίς ὁποίες ὀ υἱός τοῦ ἀνθρώπου φεὐγει ἀπό τήν ζωή  Κατόπιν εύλόγησε οἶνο καί ἄρτο, γιά τήν θύμηση του.
Μέ τό πέρας τοῦ δείπνου, ἀπομονώθηκε στόν κῆπο τῶν Ἐλαιῶν γιά προσευχή, ὁπου και πραγματοποιήθηκε ἡ σύλληψη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου