Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου.....

            ...ὅθεν σοι προσπίπτομεν ῥῦσαι, πάσης περιστάσεως τούς δούλους σου.


 Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρός τόν Ποιητήν ἀμετάθετε, μή παρίδης ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλά πρόφθασον  ὡς ἀγαθή εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦσον εἰς σωτηρίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί     Θεοτόκε τῶν τιμώντων σε.

Κοντάκιον
ἀπό τόν Μικρό Παρακλητικό Κανόνα

1 σχόλιο: