Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ακούσατε λαοί λόγους, καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ,...

                                     
Οἱ Προφητεῖες

Καί σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά,... ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ᾿Ισραήλ,
                                                                                                     Προφήτης Μαχαΐας
...διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ·
                                                                                                     Προφήτης Ἡσαΐας
Διατελεῖτε ἄν, εἴ μή τίνα ἄλλον ὁ Θεός ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν
(Περιμένετε, καί θά ἔλθει κάποιος πού θά στείλει ὁ Θεός, καί πού θά ἐνδιαφέρεται γιά σᾶς)
                                                                                                            Σωκράτης
.... κουσα λεγόμενο, ὅ,τι στίς δυτικές χῶρες θά ἐμφανισθεί ἅγιος ἄνθρωπος πού θά ἐπιτελέσει ἀπειρία ἀγίων ἔργων καί πού  θά εἶναι ἀπεσταλμένος ἐξ οὐρανού καί  ὅτι θά ἐξουσιάσει ὅλη τήν γῆ.
                                                                                                          Κομφούκιος

Τό γεγονός

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου.
ωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.  ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου·  τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·  Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
 Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε
                                                                          Ἐκ τοῦ κατά Ματθαίου εὐαγγέλιον

Νεοελλήνική ἀπόδοση (ἀπό τό synaxarion.gr)
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις ἔγινε κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον. Ἀφοῦ ἡ μητέρα του Μαρία ἀρραβωνιάσθηκε μὲ τὸν Ἰωσήφ, ἔμεινε ἔγκυος ἐκ Πνεύματος Ἁγίου πρὶν νὰ συνευρεθοῦν.
ἄνδρας της, ὁ Ἰωσήφ, ἐπειδὴ ἦτο δίκαιος καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὴν ἐκθέσῃ, ἐσκέφθηκε νὰ τὴν διώξῃ κρυφά. Καὶ ἐνῷ ἔτσι ἐσκέπτετο, ἄγγελος τοῦ Κυρίου τοῦ παρουσιάσθηκε εἰς τὸ ὄνειρόν του καὶ τοῦ εἶπε, «Ἰωσήφ, υἱὲ τοῦ Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς νὰ πάρῃς μαζί σου τὴν Μαριάμ, τὴν γυναῖκα σου, διότι ἐκεῖνο ποὺ ἐγεννήθηκε μέσα της προέρχεται ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον.
Θὰ γεννήσῃ δὲ υἱὸν, τὸν ὁποῖον θὰ ὀνομάσῃς Ἰησοῦν, διότι αὐτὸς θὰ σώσῃ τὸν λαόν του ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας του». Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Κύριον διὰ τοῦ προφήτου,«Ἰδοὺ ἡ παρθένος θὰ συλλάβη καὶ θὰ γεννήσῃ υἱὸν καὶ θὰ τὸν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ», τὸ ὁποῖον μεταφραζόμενον σημαίνει, «Μαζί μας εἶναι ὁ Θεός». 
ταν ὁ Ἰωσὴφ ἐξύπνησε, ἔκανε ὅπως τὸν διέταξε ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου, ἐπῆρε δηλαδὴ τὴν γυναῖκα του μαζί του· καὶ δὲν εἶχε καμίαν σχέσιν μαζί της μέχρις ὅτου ἐγέννησε τὸν υἱόν της τὸν πρωτότοκον καὶ τὸν ὠνόμασεν Ἰησοῦ

6 σχόλια:

 1. Φίλε μου, εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Και ελπίζω να θυμόμαστε ότι μπορούμε να λειτουργούμε ως άνθρωποι και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

  Υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε καί συναρειανέ Κάνθαρε.
  Εὐχαριστῶ γιά τίς εὐχές σου, στίς άνταποδίδω εὐχόμενος καλά κι΄εὐλόγημένα Χριστούγεννα. Αὐτό πού ζητᾶς νά θυμὀμαστε, ἄς εἶναι σύνθημα γιά τήν νέα χρονιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. San Demetrio.
  Εὐχαριστῶ, νά χαίρεστε τήν ἐνορία σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. cummulus,Εύχομαι σέ εσένα καί σέ όσους σέ διαβάζουν Καλά Χριστούγεννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἀγγελική,
  νάσαι καλά καί ὅτι ποθεῖς. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή