Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

'Aπὸ τὰ "γράμματα" τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον.

“ Ὁ δὲ Ἰησοῦς, πάλιν κράξας φωνῆ μεγάλη, άφῆκε τὸ πνεύμα.
Καὶ ἰδού τὸ καταπέτασμα τοῦ οὐρανοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. Καὶ ἡ γῆ ἐσεἰσθη καὶ αἱ πέτραι έσχίσθησαν καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεὠχθησαν καὶ πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀγίων ἠγέρθησαν, καἰ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετά τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, είσῆλθον εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.
Ὁ δὲ ἐκατὀνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν σεισμόν καὶ τὰ γενόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἧν οὗτος…”


Γεωργίου Ἀκροπολίτου (ἧχος πλ. α΄)

Όταν ο ήλιος έκρυψε τις ακτίνες του από τον θάνατο του Σωτήρα, ο Ιωσήφ προσήλθε στον Πιλάτον, και ζητεί το σώμα του Ιησού, προκειμένου να το θάψει, με τα εξής λόγια:

-Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξἐνον ξενωθέντα ἐν κόσμω.
-Δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον ὅν ὁμόφυλλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον, δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον ὅν ξενίζομαι βλέπων τοῦ θανάτου τὸ ξένον.
-Δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἷδε τους πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους.
-Δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅν Ἑβραῖοι τῶ φθόνω ἀπεξένωσαν κόσμω.
-Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφω, ὅν ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλίνη
-Δὸς μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅν ἠ Μήτηρ ὀρῶσα νεκρωθέντα ἐβόα. Ώ Υἱὲ καὶ Θεὲ μου, εἰ καὶ τὰ σπλάχνα τιτρώσκομαι καὶ καρδἰαν σπαράττομαι, νεκρόν σὲ καθορῶσα, ἀλλὰ τῆ σῆ ἀναστάσει θαροῦσα μεγαλύνω.

Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν ὁ εὐσχήμων, λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα , ὅ καὶ φόβω ἐν σινδόνι ἐνελείσας καὶ σμύρνη, κατέθεντο ἐν τάφω τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αίώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος .


Ακούστε τα Εγκὠμια στα:
Αραβικά,
Ελληνικά
Ακούστε στα Αραβικά την μεγάλη δοξολογία
1 σχόλιο:

  1. Φίλε μου Cummulus Καλη Ανασταση και χαρουμενο Πασχα.
    Ο Αναστημενος Χριστός να χαρίζει υγεια και ευτυχία στην οικογενειά σου

    ΑπάντησηΔιαγραφή