Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Άπὸ τὰ γράμματα τῆς Μεγάλης Πέμπτης.


Σήμερον τὸ καταπέτασμα εἰς ἔλεγχον ρήγνυται τῶν παρανόμων. Καὶ τὰς ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει, Δεσπότην ὁρῶν σταυρούμενον.

Τάδε λέγει κύριος τοῖς ΄Ιουδαῖοις:
Λαός μου, τὶ ἐποίησα σοι, καὶ τὶ σοι παρηνώχλησα;
Τοὺς τυφλούς σου ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλἰνης ἠνώρθωσάμην.

Λαός μου, τὶ ἐποίησα σοι, καὶ τὶ μοι ἀνταπέδωκας;
Ἁντί τοῦ μάννα, χολήν. Ἀντί τοῦ ὕδατο, ὅξος . Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῶ με προσηλώσατε.
Οὐκέτι στέγω λοιπόν. Καλέσω μου τὰ ἔθνη, κακεῖνα με δοξάσουσι σὺν τῶ Πατρὶ καὶ τῶ Πνεύματι, καγώ αύτοῖς δωρήσομαι ζωήν τὴν αἰώνιον.

Πῶς γινόταν ἠ Σταύρωση: Δεῖτε ἐδῶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου