Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Πότε θά δημιουργήσουμε κράτος.


ταν οἱ Ἕλληνες, ἀντί έθνικῶν ὀνείρων ἀποκτήσωσι ἐθνικούς σκοπούς, τότε μόνον θά δυνηθῶμεν νά δημιουργήσωμεν ζωντανόν κράτος.

Ἰωάννης Μεταξᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου