Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ἰσχύει αὐτή ἡ ἀπόφαση;
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Α΄).
    2. Τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/28.6.2007 τ.Α΄)
    3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τέκνα, τα οποία φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
    4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

    1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
 
    2. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:
    α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος.
    β) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

    3. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

    4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.
    5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.

    6. Η άδεια χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

    7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
    8. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
    9. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς-υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
    10. Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.
    11. Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ισχύει.
 
 
    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
    Ο Υπουργός
    Προκόπιος Παυλόπουλος

Σχόλια

1) Τό κόστος τῆς άπόφασης.
'Υποθέτουμε ὅτι ἀπό τό σύνολο τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, 500.000 ὑπάλληλοι ἔχουν παιδιά, καί δικαιοῦνται τήν ἄδεια των τεσσάρων ἠμερῶν μέ πλήρη μισθό. Ἀρα λοιπόν, κάθε χρόνο 2.000.000 έργάσιμες ἡμέρες, (500.000 χ 4) -πληρωμένες ἀπό τούς φορολογούμενους -πηγαίνουν στόν βρόντο. 
Οϊ 2.000.000 ἐργάσιμες μέρες, μεταφράζονται σέ 80.000 μηνιάτικα. 
Ἄν ὑπολογίσουμε σέ 2.000 εὐρώ τό μέσο μηνιαῖο κόστος ἑνός δημοσίου ὑπαλλήλου, τότε βλέπουμε ὅτι ἡ ἐτήσια δαπάνη γιά τίς ἄδειες αὐτές, ἀνέρχεται σέ  160.000.000 εὐρώ (80.000 ἐργατομῆνες χ 2.000 εὐρώ μέσο μηνιαῖο κόστος) Πληρώνονται  160 ἑκατομμύρια,-τό λιγώτερο- γιά νά πᾶνε οϊ δημόσιοι ὑπάλληλοι νά ρωτήσουν πῶς πᾶνε τά παιδιά τους στό σχολεῖο.!! Τί ἄλλο θέλουμε γιά νά τρελλαθοῦμε;

2) Τά καλαμπούρια τῆς ἀπόφασης
1) Ἔχει πλάκα, πού ὁ Παυλόπουλος στό προοίμιο τῆς ἀπόφασης, λέει πῶς δέν προκαλεῖται (μέ τήν ἀπόφαση αὐτή) δαπάνη σέ βάρος τοῦ κρατικοῦ πρϋπολογισμοῦ. Πρωτοφανές σκεπτικό, τό ὅτι δέν συνιστᾶ δαπάνη, τό νά πληρώνονται κάποιοι γιά νά μήν...δουλεύουν. Προκειμένου γιά δημοσίους ὑπαλλήλους εἶναι ...φυσιολογικό.
2) Ἔχει πλάκα, πού ὁταν, ὁ/ἡ σύζυγος τοῦ γαλαζοαίματου ὐπαλλήλου δέν ἐργάζεται, ὁ/ἡ δημόσιοις ὑπάλληλος τήν δικαιοῦται τήν ἄδεια. Βλέπετε πρέπει νά πάειι ὁπωσδήποτε αὐτός νά ρωτήσει τήν δασκάλα....


3) Τό τραγικό τῆς άπόφασης
Τό τραγικό τῆς ἀπόφασης, εἶνα τό ὅτι δέν ἔχουν καθωρισθεῖ ὁδοιπορικά ἐξοδα. Εἶναι ἄδικο, καί πρέπει ὁπωσδήποτε νά καθορισθοῦν μέ συμπληρωματική ἀπόφαση. Πληρώνουμε τέσσερα μεροκάματα γιά νά πᾶνε στό σχολεῖο οϊ ἄνθρωποι νά ρωτήσουν γιά τά παιδιά τους, τί ψυχή ἔχει νά τούς πληρώσουμε καί τίς βενζίνες; Γιατί θά πρέπει νά τίς ἐπωμίζονται αὐτοί οἱ ἴδιοι; Κρίμα εἶναι οἱ ἄνθρωποι.....


Ἐπίλογος.
Θέλω νά πιστεύω ὅτι αὐτή ἡ κατάπτυστη ἀπόφαση, ἔχει άνακληθεῖ. Ἄν ὄχι, μούρχεται στό μυαλό κάτι πού ἔλεγε ὁ Πάγκαλος, γιά ποιοί καί μέ ποιούς φάγανε κάποια λεφτά.

19 σχόλια:

 1. Ενίσταμαι ως προς τον μέσο μηνιαίο μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου.

  Όσο για τον Πάγκαλο να έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση όταν τα τρώγανε. Να έλεγε, τότε: ''Μαζί τα τρώμε''. Να χρησιμοποιούσε, δηλαδή, χρόνο ενεστώτα κι όχι παρελθεντικό. Η επιλεκτική και άκαιρη αλήθεια υποδηλώνει ανηθικότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεκτή ἡ ἔνστασις. Παρακαλῶ καταθέσατε τόν κατά τήν ἄποψιν σας μέσο μηνιαῖο μισθόν, πρός ἐκ νέου ὑυπολογισμόν τῆς ἐτησίας δαπάνης, ἥτις κατά θαυμαστόν τρόπον δέν έπιβαρύνει τόν προυπολογισμόν :-))
  Γιά τόν Πάγκαλο, τί νά πῶ έγώ; Χρησιμοποίησε ἀόριστο, ἰσως γιά νά δείξει ὅτι τά πάρυ τέλειωσε. Ἔτσι ὑποθέτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν εἶμαι ἀπληροφόρητος ὀργισμένε μου " Ἕλληνα". Γνωρίζω ὅτι ὑφίσταται σχετική διάταξη στήν ΕΓΣΣΕ, πλήν ὅμως στήν πράξη δέν ὑφίσταται. Ἀλλά καί νά ἠτανε σἐ χρήση αὐτός ὁ τὐπος ἀδείας, ἐσένα τόν δ.υ - ὅπως θεωρῶ ὅτι εἶσαι - δέν θά σ΄ἐπιβάρυνε καθόλου. Γιά τόν λόγο αὐτό, εἶναι πέρα γιά πἐρα ἄδικο οἱ δοκιμαζόμενοι τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, (ἐργαζόμενοι, μισο-εργαζόμενοι καί ἄνεργοι) νά πληρώνουν τήν δική σου ἄδεια γιά νά ρωτᾶς γιά τά παιδιά σου, ἀκόμα καί ὅταν ἡ σύζυγος σου δέν δουλεύει!
   Δέν εἶναι προκλητικό, εἶναι προκλητικότατο! Καιρός εἶναι, ὁ δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος νά καταλάβει ὅτι δέν μπορεῖ ν΄ἀρμέξει πλέον παραπάνω τήν ἀγελάδα.

   Διαγραφή
 4. Eίναι αντιγραφο της ιδιας εγκυκλίου η οποία ισχυει εδω και τριάντα χρόνια,ισως και περισσότερα...Ουσιαστικά οι γονείς μαθητων αξιοποιούν μόνο την παρακατω παραγραφο...4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες
  Όπως ανεφερε και ο Ανωνυμος ισχυει και στον ιδιωτικο τομέα,μια διευκολυνση στον εργαζόμενο γονιό,να πάει να ρωτησει για το παιδί του,βρε αδερφέ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. VAD φίλε μου,
   ὅπως ἔγραψα καί παραπάνω, στόν ἰδιωτικό τομέα -κατ΄οὐσία-δέν ἰσχύει. Βρές μου ἕναν ἰδιωτικό ὑπάλληλο πού νά ἀπαίτησε αὐτήν τήν ἄδεια. Τήν ἄλλη μέρα θά πάρει δρόμο. Τό ζήτημα ὅμως δέν εἶναι αὐτό, οὔτε καί ὅτι γιά τήν μή τήρηση τῆς σχετικῆς διάταξης εύθύνεται ὁ κάθε δημόσιος ὑπάλληλος. Πρός θεοῦ, οὔτε ἔγραψα κάτι τέτοιο. Τό ἐνοχλητικό εἶναι, ὅτι καλύπτουν τά κόστη τέτοιου τύπου αδειῶν, ἐργαζόμενοι "ἑὐέλικτα", ἄνεργοι, καί κυρίως ἐργαζόμενοι καί μή ἀμειβόμενοι.
   Φίλε VAD, τά μισά τῆς χιλιάδας εἶναι πεντακόσια. Δέν μπορεῖ ἡ γυναῖκα σου νά ἔχει τήν δυνατότητα νά πάει στό σχολεῖο, καί νά παίρνεις ἐσύ πληρωμένη ἄδεια. Πρέπει νά προσγειωθοῦμε ὅλοι, καί κυρίως κάποιοι "ὀργισμένοι".

   Διαγραφή
 5. Φιλε μου Cummulus που να ηξερες... υπαρχουν και πολλες αλλες αδειες...
  π.χ. ς πουμε η Μηχανογραφικη....
  Ειναι μια ημερα το διμηνο... για οσους εργαζονται πανω απο 5 ωρες ημερησιως σε Η/Υ... κλπ

  Η ενσταση του Κανθαρου ειναι σωστη... μιλαμε πλεόν για μισθους περίπου στα 900 με 1000 μεσο όρο...

  Παντως η συλλογιστικη σου δεν ειναι σωστη νομιζω...
  Θα έπρεπε να μπορουν και οι εργαζομενοι στον ιδιωτικο τομεα να απολαμβανουν τις ιδιες ακριβως αδειες...
  Το οτι δεν μπορουν να τις διανοηθουν και να τις ζητησουν απο τους αδιστακτους εργοδοτες είναι ευθυνη του κρατους...

  Δηλαδη επειδη ειναι σκλαβοι οι ιδιωτικοι υπάλληλοι στην κυριολεξια πρέπει να γινουν ολοι σκλαβοι;

  Να σου πω και κατι...
  Κι αυτο δεν ειναι κι απολυτο.
  Οσα χρονια δουλεψα στον ιδιωτικο τομεα ΠΟΤΕ δεν πηρα αργια του Αγίου Πνευματος... γιατι ακριβως ειναι προαιρετικη...
  Ομως σημερα ξερω οτι καποιες εταιρειες του ιδιωτικου τομεα την εχουν αργια!!!!!

  Γενικα ειμαι της αποψης να εχουν μπολικες παροχες και διευκολυνσεις ιδιωτικοι και δημοσιοι υπαλληλοι...
  με την προϋποθεση που θα συμφωνησεις κι εσυ.... να δουλευουν κι οχι να μας δουλευουν....

  Ακουσα οτι ο εν λογω Υπαλληλικος Κωδικας παει για καταργηση .... μαλλον θα τον αλλαξουν.
  Υποψιαζομαι υπερ των ΔΥ... γιατι προσπαθουν να γλυκανουν το χαπι των μειωσεων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θᾶνο,
   1) τήν ἄδεια χρήσης τοῦ Η/Π
   2) Δέν εἶπα να΄γίνουν ὅλοι σκλάβοι, οὔτε ὅτι φταῖνε οἱ ΔΥ. Ἐξ΄ ἄλλου, ἀπαντῶντας στόν VAD, εἶπα ὅτι, "οὔτε καί ὅτι γιά τήν μή τήρηση τῆς σχετικῆς διάταξης εύθύνεται ὁ κάθε δημόσιος ὑπάλληλος. Πρός θεοῦ, οὔτε ἔγραψα κάτι τέτοιο".
   3) Δέν ἔθεσα τό ζήτημα ὅπως τό ἐννοεῖς. Ὅτι δηλαδή παίρνουν τήν ἄδεια οι ΔΥ, καί δέν τήν παίρνουν οἱ ΙΥ. Καθόλου δέν ἔθεσα τέτοιο ζήτημα, καί κακῶς μού τό προσάπτεις.
   4) Το ζήτημα -νά τό ξαναπῶ πάλι-εἶναι ήθικό. Εἶναι ἀπαράδεκτο 1.500.000 ἄνεργοι, καί ἄγνωστος αριθμός κακοπληρωμένων εργαζομένων, νά πληρώνουν αὐτού τοῦ τύπου τίς ἄδειες στούς δημοσίους Υπαλλήλους.
   Ἐπιτέλους θάνο, ἄς προσεχθεῖ τί γράφω!

   Διαγραφή
  2. διόρθωση
   1) τήν ἄδεια χρήσης τοῦ Η/Π τήν γνωρίζω

   Διαγραφή
 6. Καλα βρε παιδι μου μην βαρας....

  Απλα νομιζω οτι ειπες ότι την γονικη αδεια την δικαιούνται και οι ΙΥ και οτι υπαρχει σχετικη νομοθεσια αλλα δεν τολμανε να την ζητησουν απο τους εργοδοτες... γιατι την άλλη μερα θα φανε σουτ...

  Μιας κι εβαλες νουμερα....

  1.οκ
  2.οκ
  3.εγινε παρανόηση στα εξηγω παραπανω
  4. Δυστυχως συμφωνω μονο που στους 1.5 εκατομμ ανεργους και σε αλλους τοσους κακοπληρωμενους... πρεπει να προσθεσεις και τους χιλιαδες ΔΥ που τελικα βγαζουν ολη την δουλεια... του Δημοσίου.

  Ελπιζω να ηρεμησες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημοσίευση προς άγραν πελατών (για κλικ) και εντυπωσιασμό...
   Δυστυχώς...

   Το γεγονός ότι ακόμα ασχολείστε με τους Δ.Υ. ενώ η μόδα έχει περάσει (με άλλα λόγια η κυβερνητική προπαγάνδα έπιασε και τα μέτρα επιβλήθηκαν), μόνο εμπάθεια φανερώνει

   Και εφόσον θα θεωρήσετε ότι είμαι ΔΥ, να θεωρήσω ότι είστε «αφεντικό»;

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. @ Θάνο
   Ἠρεμος εἶμαι φίλε μου. Δέν ὑπάρχει λόγος νά μήν εἶμαι. Ἔτσι κι΄ἀλλιῶς σ΄αὐτὀ τό κράτος δέν πρόκειται ν΄ ἀλλάξει τίποτε Ἀπλά πὀτε -πότε ἄς ση,μειώνουμε κάποια παρατράγουδα γιά τήν ...ἱστορία.
   :-)

   Διαγραφή
 7. @ Kostas
  Φίλε μου, μέχρι σήμερα δέν ἀνεβάσαμε τίποτε πρός ἄγρα πελατῶν, "ἐπί τῶ λόγω τῆς τιμῆς μου", καί παρακαλῶ νά τόν δεχθεῖτε.
  Κακῶς μέ κατηγορεῖτε γιά ἐμπάθεια, ἄν καί γνωρίζω ὅτι ὁ ὅρος αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος πού χρησιμοποιεῖται σέ αὐτές τίς περιπτώσεις.
  Ἐξ΄ ἄλλου δεν μπορῶ νά εἶμαι ἐμπαθῆς, γιατί -ὅπως ὅλοι- ζοῦμε σ΄ἕνα πλέγμα μέ φίλους, συγγενεῖς πού ἀνήκουν σέ διάφορες ἐπαγγελματικές ὁμάδες. Κάποιοι ἀπ΄αὐτούς εἶναι καί δημόσιοι ὑπάλληλοι. Καί σέ ὅτι ἀφορᾶ τούς γνωστούς καί συυγγενεῖς μου, εἶναι ἐξαιρετικοί χαρακτῆρες, καί συνάμα ἀναγνωρίζουν τήν προνομιακή σχέση πού ἔχουν μέ τό πολιτικό κατεστημένο αὐτῆς τῆς χώρας, σέ βάρος τῶν ἀνθρὠπων τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας. Ετσι γίνεται σαφές, ὅτι δέν ὑπάρχει διατεταγμένη ἀντιπαλότητα, ὅπως πάνω-κάτω μού προσάπτεις, ἀπλῶς γίνεται μιά παρουσίαση τῶν κακῶς κειμένων. Αὐτό γιατί θά πρέπει νά ἐνοχλεῖ; Γιατί θά πρέπει ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους νά εἶναι ταμπού, καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ αὐτό νά εἶναι ἐμπαθεῖς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H παρουσίαση των κακώς κείμενων την οποία κάνετε -δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω ως προς την απουσία εμπάθειας και διατεταγμένης αντιπαλότητας- θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εκτός χρόνου (θα χαιρόμουν να μπορούσα να πω και εκτός τόπου, αλλά δεν είναι έτσι)

   Για να γίνω σαφής : αν αυτά συζητιούνταν στην προ μνημονίων εποχή, δε θα είχα κανένα πρόβλημα με την αναφορά σε αυτά. Όμως μετά από όσα μας έχουν συμβεί, είναι πλέον πασιφανές ότι η κυβερνητική επίθεση κατά των ΔΥ ήταν ουσιαστικά επίθεση κατά των Ι.Υ. , κατά της δημόσιας περιουσίας , κατά της δημόσιας παιδείας , κατά της δημόσιας υγείας, κατά όλων μας

   Μόνο αφού επλήγησαν οι ΔΥ ήταν πλέον κατορθωτό, να πληγούν όλα τα υπόλοιπα. Μόνο αφού απαξιώθηκαν οι ΔΥ, αφού μειώθηκαν οι μισθοί τους, μπόρεσαν να «περάσουν» χωρίς σοβαρές αντιδράσεις η κατακρήμνιση των μισθών μας, η ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων κλπ. , όλα δηλαδή τα εργασιακά μας δεδομένα που θεωρούσαμε «αδιαπραγμάτευτα»

   Μόνο αφού απαξιώθηκαν οι ΔΥ, και οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες και κατ' επέκταση και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που τις παρείχαν, έγινε δυνατό να μιλάμε για «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας (εκποίηση με συνοπτικές διαδικασίες). Ο μόνος λόγος που δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους, είναι αυτές οι ισχνές αντιδράσεις που υπήρξαν...

   Κατόπιν αυτών θεωρείτε ότι η απλή αναφορά που κάνετε αυτόν τον καιρό στα κακώς κείμενα, προσφέρει υπηρεσίες προς τους πολίτες της χώρας μας και τον κοινωνικό διάλογο, ή προς τους «δανειστές», στους οποίους δίνονται με αυτόν τον τρόπο περισσότερα όπλα ώστε να στραφούν κατά ολόκληρης της κοινωνίας;

   Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι αυτής της στιγμής. Όταν και αν ξαναπάρουμε τη χώρα στα χέρια μας -οι Έλληνες εννοώ- , τότε ναι, τότε να τα κουβεντιάσουμε και να είστε σίγουρος ότι θα με βρείτε δίπλα σας (άλλωστε δεν διαφωνώ ουσιαστικά μαζί σας)

   Διαγραφή
  2. Ἀρχικά, εύχαριστῶ γιά τήν εὐγένεια σας, νά δεχθεῖτε ὅτι δέν οἱ ἀπόψεις μου δέν ἔχουν "διατεταγμένο" χαρακτῆρα.
   Τσχόλιο σας,ξεφεύγει ἀπό τό θέμα τῆς ἀνάρτησης . Πλήν ὅμως διατυπένετε ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις, οἱ ὁποῖε στέκονται ὥς ἀφορμή γιά νά καταθέσω τίς δικές μου.
   Ἄν κατάλαβα καλά, θεωρεῖτε τούς ΔΥ -κατά κάποιο τρόπο - ὑπερασπιστές τῶν δικαιωμάτων τῶν ΙΥ. Γράφετε γιἀ κυβερνητικές "'επιθέσεις" ἐναντίον τῶν ΔΥ, οἱ ὀποῖες ἐπιθέσεις, ἔφεραν μείωση μισθῶν στό δημόσιο, καί συνεπεία αὐτοῦ κατάργηση τῶν συμβάσεων στόν ιιδωτικό τομέα.
   Λυπᾶμαι, ἀλλά δέν θά μπορέσω νά συμφωνήσω σέ αὐτή τήν ἄποψη. Τήν ἄποψη αὐτή, τήν ἔχω ἀκούσει κατά κόρον νά ἐκφράζεται ἀπό τήν άριστερά, ἡ ὀποία μέ αὐτόν τόν τρόπο θέλει νά περνᾶ τήν ἄποψη ὅτι οἱ ἰδιωτικοί μέ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους, συνιστοῦν τήν αὐτή "ἐργατική τάξη". Βέβαια, ἐνδεχομένως νά εἶστε ἀριστερός, ὁπότε δικαιολογημένα τήν ἐκφράζετε κι΄ἐσεῖς.
   Ἡ ἄποψη μου εἶναι ὅτι καμμία σχέση δέν ἔχουν οἱ δύο αυτές τάξεις ἐργαζομένων. Καί πῶς μπορεῖ νά συμβεῖ τό ἀντίθετο, ὅταν οἱ δημόσιοι τό κοινωνικό ἀγαθό τῆς ἐργασίας τό ἔχουν κατοχυρωμένο σέ μόνιμο βαθμό -ἄχρι θανάτου-μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται; Βέβαια, δέν κατανοῶ καί τό πῶς ἡ κυβέρνηση "ἐπιτίθεται" στούς δημοσίυος ὑπαλλήλους. Μέ τό νά κρατεῖ στήν ζωή καί στά μισθολογικά της κιτάπια, δρᾶκες ὁλόκληρες ὑπηρεσιῶν πού δέν προσφέρουν ἀπολύτως τίποτα σέ αὐτούς πού τούς πληρώνουν; " Ἐπίθεση"εἶναι αὐτό, ἤ σκανδαλώδεις εὔνοια, καί κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος; "Επίθεση" θά χαρακτηρίσουμε τίς -ὅποιες-μειώσεις μισθῶν, δεδομένης τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τῆς χώρας;
   Ἄς χαρακτηρίσουμε ὡς "χ" τό κονδύλι πού άντιστοιχεῖ στήν μείωση τῶν μισθῶν. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι γιά νά μήν γίνουν οϊ μειώσεις, αὐτό τό "χ" θά ἔπρεπε νά καταβληθεῖ. Ἁπό πού θά τό εἰσέπραττε τό Δημόσιο; Φυσικά ἄπό τήν ἐπιπλέον αὔξηση τῶν ἄμέσων καί ἐμμέσων φόρων. Τό θεωρεῖτε λογικό, τήν ὥρα πού οἱ ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι δουλεύουν -ὅσοι δουλεύουν -σάν πραγματικά ὑποζύγια, νά πλήρωναν ἀκόμη ὑψηλότερο ΦΠΑ, γιά νά βρεθεῖ/συμπηρωθεῖ αὐτό τό κονδύλι;
   Ἄς μήν ξεχνᾶμε βέβαια, τήν γενική ἀρχή, πού ἐπέχει θέση ἀξιώματος στήν Ἑλλάδα. Τά συμφέροντα ιδιωτικῶν καί δημοσίων ὑπαλλήλων εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Αὔξηση μισθῶν στούς δημοσίους ὑπαλλήλους, συνιστᾶ αὔξηση ἀμέσων καί έμέσων φόρων, ἄρα μείωση τοῦ εἰσοδήματος (μισθῶν) τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων.
   Βέβαια, θά μποροῦσε τό δημόσιο, νά κρατήσει τούς ὑπαλλήλους πού χρειάζεται ἡ κοινωνία γιά τήν ἐξυπηρέτηση της, καί τούς ὑπολοίπους νά τούς ἀπολύσει. Τό κονδύλι πού θά ἐξοικονομεῖτο ἀπό τήν μισθοδοσία τῶν ἀπολύμένω, θά μποροῦσε νά συγκρατήσει τούς μισθούς τῶν δημοσίων πού θά παρέμεναν σέ ὑπηρεσία, ὡς ἀπαραίτητοι πλέον γιά τήν έξυπηρέτηση τῶν κοινωνικῶν δομῶν.
   Εἶναι πραγματικά κρίμα, θέσεις ΔΥ νά μήν πληρώνονται "καί μέ τό παραπάνω" -π.χ ΕΚΑΒ, γιατί σημαντικό μέρος τῶν δημοσίων ἐσόδων, πηγαίνει σέ χαρτογιακᾶδες πού δέν χρειάζονται, καί πού οϊ θέσεις τους δημιουργήθηκαν χάριν πελατειακῶν συμφερόντων τῶν πολιτικῶν κομμάτων.

   Διαγραφή
  3. ...συνέχεια ἀπό τό παραπάνω...

   Πρίν λίγο καιρό τηλεφώνησα στό ἄμεση δράση γιά λογαριασμό τῆς γηραιᾶς γειτόνισσας, γιά νά ἐνημερώσω τήν ἀστυνομία γιά ἀπόπειρα διάρρηξης τοῦ σπιτιοῦ της. Ἀφοῦ ἔκανα τήν ένημέρωση, πλροφόρησα ἐπιπροσθετα τόν ἀστυνομικό ὅτι αὐτή ἡ κυρία μένει μόνη της. Ὁ ἀστυνομικός τότε, μέ εἶπε νά τῆς μεταφέρω τό ἐξῆς. Μέ τήν παραμικρή ὑποψία διάρρηξης νά τηλεφωνεἶ χωρίς δισταγμό, καί τό "100" θά στέλνει ἀμέσως ἀστυνομικούς. Ἡ γειτόνισσα, ἐδειξε μιά ἀνακούφιση. Καί ρωτῶ: Γιά ποιό λόγο θά πρέπει οἱ ἀστυνομικοί πού -ἐν κινδύνω- θά προστρέξουν στήν ἀνάγκη τῆς γειτόνισσας γιά ν΄ἀντιμετωπίσουν μαχαιροβγᾶλτες, νά παίρνουν λιγώτερα χρήματα ἀπό ἕναν καρεκλοκένταυρο χαρτογιακᾶ πού παριμένει πότε θά σχολάσει;
   Καί ξέρετε, τό Δημόσιο δέν θά ἐξοικονομοῦσε μόνο μισθούς, ἀλλά καί ἕνα σωρό ἄλλα ἔξοδα, ὅπως ἐνοίκια, ΔΕΗ, ἐπιπλώσεις, ἀναλώσιμα κλπ. Ἑξ΄ ἄλλου, οί φορολογούμενοι πληρώνουν μέχρι καί τό χαρτί ὑγείας τῶν χαρτογιακᾶδων πού δέν χρειάζονται.
   Θά μέ συγχωρέσετε ἐπίσης, πού θά διαφωνήσω στό ὅτι ἡ συζήτηση εἶναι έκτός χρόνου. Πάντοτε γίνονταν τέτοιες συζητήσεις. Ἀπλῶς ἡ κοινωνία τῶν ΔΥ δέν τίς ἔδινε τότε σημασία.
   Εὔχομαι καλή ἑβδομάδα..

   Διαγραφή
 8. @ Kostas
  ...καί κάτι συμπληρωματικό.
  ὑπάρχουν πολλοί τρόποι γιά τά κλίκ, καί εἶναι γνωστοί. Ὅπως βλέπεις δέν τούς ἀκολουθῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή