Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

...ὁ χιτών μέ ἐλέγχει.... Είς τήν μετάληψιν τῶν άγιασμάτων σου, πῶς ἀναιδεσθῶ ὁ ἀνάξιος; ἐάν γάρ τολμήσω σοι εἰσελθεῖν  σύν τοῖς ἀξίοις, ὁ χιτῶν μέ ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ δείπνου, καί κατάκρισιν προξενήσω τῇ πολυαμαρτήτῳ μου ψυχῇ. Καθάρισον Κύριε τόν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καί σῶσον μέ ὥς φιλάνθρωπος.

Πολλά τά πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε πταισμάτων· πρός σέ κατέφυγον ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος.  Ἐπίσκεψαι τήν ἀσθενοῦσάν μου ψυχήν, καί πρέσβευε τῷ Υἱῷ σου καί Θεῷ ἡμῶν, δοθῆναι μοι τήν ἄφεσιν, ὧν ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη.

ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου