Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Καλή Σαρακοστή, Καλό ἀγῶνα!


λέησον, Κύριε, 
τήν ῥυπωθεῖσαν τοῖς πάθεσι τοῦ βίου ψυχήν μου 
καί καθαράν αὐτήν διά μετανοίας καί ἐξομολογήσεως πρόσδεξαι,
 ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.

ἀπό τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Εὐστρατίου.
(Μεσονυκτικό)

2 σχόλια: